Fara í efni

A deild

Par situr á bekk

Aðild að A deild

Starfsfólk sem er í BSRB, BHM og KÍ sem byrjaði að vinna hjá sveitarfélagi eftir 1. júlí 1998, á kjarasamningsbundna aðild að A deild. Einnig á það starfsfólk aðild að sjóðnum sem átti réttindi í eldri sveitarfélagssjóðum en valdi að skipta yfir í A deild þegar sjóðurinn var stofnaður. 

Sjáðu uppsöfnuð réttindi í Lífeyrisgáttinni

Nánari upplýsingar um starfslok               

Iðgjöld

Iðgjald er alls 15,5%. Vinnuveitandi greiðir 11,5% og sjóðfélagi greiðir 4%

Samkvæmt lögum er launafólki skylt að eiga aðild að lífeyrissjóði. Iðgjöld skal greiða af mánaðarlegum tekjum launafólks. Lágmarks iðgjald samkvæmt lögum er breytilegt, en það er nú alls 15,5%.

Réttindi

Með greiðslu iðgjalda afla sjóðfélagar sér réttinda til eftirlauna, makalífeyris, barnalífeyris og örorkulífeyris. A deildin er annars vegar aldurstengd og tryggingafræðilega rétt þannig að hún tekur mið af ávöxtunartíma iðgjalds svo að sjóðfélagi nýtur tímans sem iðgjaldið er ávaxtað. Því yngri sem sjóðfélagi byrjar í deildinni því hærri verða réttindi hans. A deildin er hins vegar, fyrir þá sem áttu réttindi fyrir 2017, með jafnri ávinnslu óháð aldri. Sjóðfélagi ávinnur sér því lífeyrisrétt sem nemur 1,8% af launum.

Skoða uppsöfnuð réttindi í Lífeyrisgáttinni

Sjá lífeyrisréttindi mín hjá Brú lífeyrissjóði

Nánari upplýsingar um starfslok

Eftirlaun

 • Þú hefur val um að fara á eftirlaun milli 60 ára og 80 ára aldurs.
 • Þú þarft ekki að vera hætt/ur störfum þegar taka eftirlauna hefst.
  • Mikilvægt er þó að kanna hver ávinnsla verður þar sem hún getur breyst við töku eftirlauna.
 • Fjárhæð eftirlauna reiknast út frá áunnum réttindum og fylgir neysluverðsvísitölu.
 • Eftirlaun greiðast ævilangt og eru útborguð mánaðarlega.
 • Hefji sjóðfélagi lífeyristöku síðar hækkar lífeyrinn fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði sem töku lífeyris er frestað.
 • Hefji sjóðfélagi lífeyristöku fyrr lækkar lífeyrinn fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði sem töku lífeyris er flýtt.

Makalífeyrir

Falli virkur sjóðfélagi frá fær maki hans borgaðan lífeyri sem nemur helming af framreiknuðum lífeyri í þrjú ár og fjórðung næstu tvö ár. Skilyrði er að sjóðfélagi hafi verið virkur fyrir andlát eða hafi notið lífeyrisgreiðslna úr sjóðnum.

Falli sjóðfélagi frá sem hefur áunnið sér réttindi fær maki makalífeyri miðað við helming áunninna réttinda.

 • Réttur maka er 50%/25% af lífeyrisréttindum sjóðfélaga.
 • Maki fær þannig helming af lífeyrisréttindum sjóðfélaga fyrstu 36 mánuðina. Að þeim tíma liðnum helmingast upphæðin næstu 24 mánuði.
 • Hafi maki barn yngra en 22 ára á framfæri sínu, helst 50% makaréttur fram að 22 ára aldri yngsta barns.
 • Sé maki meira en 50% öryrki og yngri en 67 ára við fráfall sjóðfélaga helst 50% makaréttur meðan sú örorka varir.

Barnalífeyrir

Börn virkra sjóðfélaga fá greiddan barnalífeyri til 22 ára aldurs við fráfall eða örorku sjóðfélaga. Um er að ræða ákveðna krónutölu sem breytist eftir vísitölu neysluverðs. Barnalífeyrir vegna andláts sjóðfélaga var að meðaltali 33.739 kr. m.v. vísitölur 2023. Barnalífeyrir vegna örorku var að meðaltali 25.304 kr. m.v. vísitölur 2023.

 • Barnalífeyrir greiddur vegna andláts eða örorku.
 • Greitt þar til barn verður 22ja ára.
 • 33.739 kr. vegna andláts (mv. VNV 2023)
 • 25.304 kr. vegna örorku (mv. VNV 2023)

Örorkulífeyrir

Þeir sem hafa greitt í lífeyrissjóð að lágmarki 24 mánuði fyrir orkutap og hafa verið metnir af lækni til meira en 40% örorku og verða fyrir tekjuskerðingu geta átt rétt á örorkulífeyri.

Örorkulífeyrir er framreiknaður til 65 ára aldurs að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (miðað er við þau réttindi sem sjóðfélagi hefði átt hefði hann greitt iðgjöld á sömu forsendum til eftirlaunaaldurs).

Örorkulífeyrir fer eftir mati á örorkuprósentu, tekjutapi og réttindasöfnun.

Örorka miðast við vanhæfni til að gegna starfi sem sjóðfélagi vann þegar hann var metinn til örorku í 5 ár. Eftir þann tíma er örorka hans endurmetin miðað við hæfni til að gegna almennum störfum.

Ítarlegt og undirritað læknisvottorð (Læknisvottorð v/umsóknar um örorkubætur) þarf að fylgja umsókninni, má ekki vera eldra en þriggja mánaða.

 • Miðað við a.m.k. 40% örorkumat
 • Raunveruleg tekjuskerðing
 • Framreiknað til 65 ára aldurs að ákveðnum skilyrðum uppfylltum

 

 

Réttindaöflun

Réttindaávinnsla í A deild getur verið með tvenns konar hætti. Annars vegar með jafnri ávinnslu og hins vegar með aldurstengdri ávinnslu. Réttindaávinnsla hvers og eins sjóðfélaga fer m.a. eftir því hvenær byrjað var að greiða iðgjöld til sjóðsins og hvaða breytingar áttu sér stað á meðan sjóðfélagi var virkur.

 • Aldurstengd réttindi: Réttindi eru aldurstengd og tryggingafræðilega rétt þannig að ávinnsla tekur mið af ávöxtunartíma iðgjalds svo að sjóðfélagi nýtur tímans sem iðgjaldið er ávaxtað.
 • Jöfn réttindi: Fyrir þá sem áttu réttindi fyrir breytingar árið 2017 getur ávinnsla verið jöfn og óháð aldri þannig að sjóðfélagi ávinnur sér lífeyrisrétt sem nemur 1,8% af launum.

 

Breytingar á réttindaöflun

Helstu breytingar sem hafa orðið á samþykktum sjóðsins sem varðar ávinnslu réttinda eru breytingar sem urðu á lífeyriskerfinu árið 2017 og breytingar sem urðu á samþykktum sjóðsins í byrjun árs 2024. Hér má nálgast frekari upplýsingar.

Nánar um breytingar 1. júní 2017

Nánar um breytingar 1. janúar 2024

 

 

Ávöxtun eigna hefur áhrif á réttindi

Markmið A deildar Brúar lífeyrissjóðs er að iðgjöld til framtíðar standi undir áunnum lífeyrisréttindum. Sjóðnum ber að lækka réttindi ef eignir duga ekki fyrir skuldbindingum, eins njóta sjóðfélagar góðs af ef ávöxtun eigna er góð. Samþykktum A deildar má breyta í samræmi við tillögu tryggingastærðfræðings Brúar lífeyrissjóðs vegna vaxandi áhrifa hækkunar lífaldurs og aukinnar örorku á afkomu sjóðsins.

Sjá fjárfestingastefnu Brúar Lífeyrissjóðs