Fara í efni
Par situr á bekk

A deild

Aðild að A deild

Starfsmenn sem eru í BSRB, BHM og sem byrjuðu að vinna hjá sveitarfélagi eftir 1. júlí 1998, eiga kjarasamningsbundna aðild að A deild. Einnig eiga þeir starfsmenn aðild að sjóðnum sem áttu réttindi í eldri sveitarfélagssjóðum en völdu að skipta yfir í A deild þegar sjóðurinn var stofnaður. 

Sjáðu uppsöfnuð réttindi í Lífeyrisgáttinni

Nánari upplýsingar um starfslok               

Iðgjöld

Iðgjald er nú alls 15,5%. Vinnuveitandi greiðir 11,5% og sjóðfélagi greiðir 4%

Samkvæmt lögum er launafólki skylt að eiga aðild að lífeyrissjóði. Iðgjöld skal greiða af mánaðarlegum tekjum launafólks. Lágmarks iðgjald samkvæmt lögum er breytilegt, en það er nú alls 15,5%.

Réttindi

Þann 1. júní 2017 varð breyting á réttindaöflun sjóðfélaga í A deild. Breytingarnar hafa mismunandi áhrif á sjóðfélaga og eru þær gerðar vegna breytinga á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Hafði sú lagabreyting áhrif á A deild Brúar Lífeyrissjóðs.

 • Fyrir breytingar voru lífeyrisréttindi A deildar með jafnri ávinnslu óháð aldri. Sjóðfélagi ávann sér því lífeyrisrétt sem nam 1,9% af launum. Viðmiðunaraldur lífeyristöku var 65 ár en gat hafist á milli 60-80 ára.
 • Eftir breytingar eru lífeyrisréttindi A deildar með aldurstengdri ávinnslu og tryggingafræðilega rétt. Hún tekur mið af ávöxtunartíma iðgjalds svo að sjóðfélagi nýtur tímans sem iðgjaldið er ávaxtað. Því yngri sem sjóðfélagi byrjar í deildinni því hærri verða réttindi hans.

Markmið A deildar Brúar lífeyrissjóðs er að iðgjöld til framtíðar standi undir áunnum lífeyrisréttindum. Sjóðnum ber að skerða réttindi ef eignir duga ekki fyrir skuldbindingum, eins njóta sjóðfélagar góðs ef ávöxtun eigna er góð.

Eftirlaun sjóðfélaga sem greiddu iðgjöld fyrir breytingar 1. júní 2017

Fullur ellilífeyrisréttur miðast við 65 ára aldur.

Sjóðfélagi hefur val um að hefja töku ellilífeyris milli 60-80 ára.

Hefji sjóðfélagi töku lífeyris fyrr, lækkar mánaðarleg upphæð áætlaðs lífeyris miðað við 65 ára aldur um 0,45 - 0,65% á mánuði.

Hefji sjóðfélagi töku lífeyris síðar, hækkar mánaðarleg upphæð áætlaðs lífeyris miðað við 65 ára aldur, um 0,6 - 0,86%.

Í stuttu máli:

 • Full eftirlaun miðast við 65 ára aldur
 • Hægt að hefja töku lífeyris frá 60-80 ára
 • Lækkar ef lífeyristaka hefst fyrir 65 ára
 • Hækkar ef lífeyristaka hefst eftir 65 ára

Eftirlaun sjóðfélaga sem byrjuðu eftir 1. júní 2017

Fullur ellilífeyrisréttur miðast við 67 ára aldur.

Sjóðfélagi hefur val um að hefja töku ellilífeyris milli 60-80 ára.

Hefji sjóðfélagi töku lífeyris fyrr, lækkar mánaðarleg upphæð áætlaðs lífeyris miðað við 67 ára aldur um 0,35 - 0,6% á mánuði.

Hefji sjóðfélagi töku lífeyris síðar, hækkar mánaðarleg upphæð áætlaðs lífeyris miðað við 67 ára aldur, um 0,6 - 0,73%.

Í stuttu máli:

 • Full eftirlaun miðast við 67 ára aldur
 • Hægt að hefja töku lífeyris frá 60-80 ára
 • Lækkar ef lífeyristaka hefst fyrir 67 ára
 • Hækkar ef lífeyristaka hefst eftir 67 ára

Makalífeyrir

Falli sjóðfélagi frá fær maki hans borgaðan lífeyri í fimm ár, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Meðal annars er skilyrði að sjóðfélagi hafi verið virkur sjóðfélagi fyrir andlát eða hafi notið lífeyrisgreiðslna úr sjóðnum.

 • Fullur réttur maka er 50% af lífeyrisréttindum sjóðfélaga, framreiknað. Miðað er við þau réttindi sem sjóðfélagi hefði átt hefði hann greitt iðgjöld á sömu forsendum til 65 ára eftirlaunaaldurs.
 • Maki fær þannig helming af lífeyrisréttindum sjóðfélaga fyrstu 36 mánuðina. Að þeim tíma liðnum helmingast upphæðin næstu 24 mánuði.
 • Hafi maki barn yngra en 22 ára á framfæri sínu, helst fullur makaréttur fram að 22 ára aldri yngsta barns.
 • Sé maki meira en 50% öryrki og yngri en 67 ára við fráfall sjóðfélaga helst fullur makaréttur meðan sú örorka varir.

Örorkulífeyrir

Þeir sem hafa greitt til sjóðsins í a.m.k. tvö ár og hafa verið metnir af lækni til meira en 40% örorku og verða fyrir raunverulegri tekjuskerðingu geta átt rétt á örorkulífeyri.

Örorkulífeyrir er framreiknaður til 65 ára aldurs að ákveðnum uppfylltum ákveðnum skilyrðum (miðað er við þau réttindi sem sjóðfélagi hefði átt hefði hann greitt iðgjöld á sömu forsendum til ellilífeyrisaldurs).

Örorkulífeyrir fer eftir mati á örorkuprósentu (dæmi: 45% örorka veitir 45% réttindi).

Örorka miðast við vanhæfni til að gegna starfi sem sjóðfélagi vann þegar hann var metinn til örorku í 5 ár. Eftir þann tíma er örorka hans endurmetin miðað við hæfni til að gegna almennum störfum.

 

Í stuttu máli:

 • Miðað við a.m.k. 40% örorkumat
 • Raunveruleg tekjuskerðing
 • Framreiknað til 65 ára aldurs að ákveðnum skilyrðum uppfylltum
 • Vanhæfni til að gegna starfi sínu í 5 ár
 • Endurmetið eftir 5 ár og miðað við hæfni til að gegna almennum störfum

Barnalífeyrir

Börn sjóðfélaga fá greiddan barnalífeyri til 22 ára aldurs við fráfall eða örorku sjóðfélaga. Um er að ræða ákveðna krónutölu sem breytist eftir vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Barnalífeyrir vegna andláts sjóðfélaga er 24.997 kr. m.v. vísitölu júní 2016. Barnalífeyrir vegna örorku er 18.748 kr. m.v. vísitölu júní 2016.

Í stuttu máli:

 • Barnalífeyrir greiddur vegna andláts eða örorku
 • Greitt þar til barn verður 22ja ára
 • 24.997 kr. vegna andláts mv. VNV 2016
 • 18.748 kr. mv. VNV vegna örorku 2016 

 

 

Réttindaöflun

Breyting varð á réttindaöflun sjóðfélaga í A deild frá og með 1. júní 2017. Breytingarnar hafa mismunandi áhrif á sjóðfélaga og eru þær gerðar vegna breytinga á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Hafði sú lagabreyting áhrif á A deild Brúar lífeyrissjóðs.

Réttindaávinnsla A deildar er breytt úr jafnri réttindaávinnslu yfir í aldurstengda réttindaávinnslu.

Lífeyrisaldur samræmdur við almennan vinnumarkað og verður 67 ár.

> Nánar um breytingar á A deild

 

Áhrif breytinganna á sjóðfélaga sem áttu aðild fyrir 1. júní

Réttindi þeirra sjóðfélaga sem áttu aðild að A deild fyrir breytingarnar verða ekki skert við gildistöku laganna vegna framlags launagreiðenda til sjóðsins.

Sjóðfélagar sem greiða áfram iðgjald í A deild fara yfir í aldurstengda réttindaávinnslu en mismunur á jafnri ávinnslu og aldurstengdri ávinnslu framtíðarréttinda er mætt með lífeyrisauka sem launagreiðendur greiða inn til sjóðsins.

Réttindi sjóðfélaga verða aftur á móti framvegis bundin tryggingafræðilegri stöðu og geta lækkað eða hækkað eftir afkomu sjóðsins. Þetta á bæði við um áunnin réttindi fyrir 1. júní 2017 og framtíðarréttindi sjóðfélaga.

Þú hófst töku lífeyris, eða varðst 60 ára, fyrir breytingar 1. júní 2017

Breytingin hafði ekki áhrif á þá lífeyrisþega sem þegar höfðu hafið töku lífeyris fyrir 1. júní 2017.

Réttindi þeirra sjóðfélaga sem áttu aðild að A deild fyrir breytingarnar verða ekki skert við gildistöku laganna vegna framlags launagreiðenda til sjóðsins.

Réttindi þeirra sem byrjaðir eru á lífeyri þann 31. maí 2017 og þeirra sem verða 60 ára á sama tíma verða ekki skert eða aukin þó svo til skerðingar eða réttindaaukningar komi hjá öðrum sjóðfélögum. Launagreiðendur gera sérstaklega upp fjárhagsleg áhrif vegna þessara sjóðfélaga við sjóðinn.

Nýir sjóðfélagar eftir 1. júní 2017

Sjóðfélagar sem byrja að greiða til sjóðsins eftir 1. júní 2017 ávinna sér réttindi sem eru aldurstengd. Því yngri sem sjóðfélagi byrjar að greiða til sjóðsins því verðmætari verða réttindin hans vegna lengri ávöxtunartíma.

Réttindin eru bundin tryggingafræðilegri afkomu sjóðsins og geta hækkað eða lækkað eftir afkomu hans.

Geymd réttindi

Sjóðfélagar sem hættu að greiða iðgjöld í A deild og fóru í annan lífeyrissjóð, eiga svokölluð geymd réttindi. Þann 1. júní 2017 var engin breyting gerð á geymdum réttindum, en þau geta eftirleiðis breyst eftir tryggingafræðilegri afkomu sjóðsins.

Viðmiðunaraldur lífeyristöku er 65 ára, en sjóðfélagar geta valið um að fara á lífeyri frá 60 ára til 80 ára aldurs.