Fara í efni

Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar

Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar var stofnaður með samþykkt bæjarstjórnar Kópavogs þann 21. mars 1958 og staðfestur af ráðherra 19. júní 1958 og hét þá Eftirlaunasjóður Kópavogskaupstaðar. Sjóðnum var lokað fyrir nýjum sjóðfélögum 1. júlí 1998, einungis þeir sem greiddu iðgjöld fyrir þann tíma fengu áfram aðild að sjóðnum. Kópavogskaupstaður ábyrgist lífeyrisskuldbindingar sjóðsins.

Í janúar 2010 var skrifað undir samning um að Brú lífeyrissjóður annaðist allan daglegan rekstur Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar frá 1. mars 2010. Í því felst að Brú lífeyrissjóður annast allt réttindabókhald, útreikning og útborgun lífeyris og hefur umsjón með öllu reikningshaldi fyrir sjóðinn ásamt móttöku, vörslu og ávöxtun iðgjalda, sem og eignastýringu.

Sameining við B deild Brúar lífeyrissjóð

Sjóðurinn hefur nú formlega sameinast B deild Brúar lífeyrissjóðs með staðfestingu breyttra samþykkta sjóðsins en samþykktirnar hlutu staðfestingu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins þann 24. ágúst 2018. Samþykktirnar voru samþykktar af stjórn sjóðsins þann 23. apríl 2018 og samþykktar af aðildarfélögum sjóðsins, BHM, BSRB, KÍ og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Samþykktir Brúar lífeyrissjóðs

Réttindaákvæði úr samþykktum Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar

1. gr Sjóðfélagar

1.1

Sjóðfélagi er sá sem greitt er fyrir, greiðir eða hefur greitt iðgjald til lífeyrissjóðsins og á hjá honum réttindi.

1.2

Þeir einir hafa rétt til að greiða iðgjöld til sjóðsins:

1.2.1
Þeir sem greiddu iðgjöld vegna starfa hjá Kópavogsbæ eða stofnunum hans í eigi minna en hálfu starfi, falla undir lög nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna og iðgjaldsskyldir voru til sjóðsins í júní 1998 enda hafi iðgjald verið greitt til sjóðsins óslitið frá þeim tíma.

1.2.2
Falli iðgjaldagreiðslur sjóðfélaga samkvæmt grein 1.2.1 niður vegna launalauss leyfis eða veikindafjarvista hefur hann áfram rétt til aðildar að sjóðnum svo fremi að hann hefji aftur starf sem fellur undir grein 1.2.1 innan 12 mánaða frá því að iðgjaldagreiðslur féllu niður.

1.2.3
Starfsmenn stéttarfélaga, og bandalaga þeirra, sem falla undir lög nr. 94/1986, og starfsmenn Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga, sem eru sjóðfélagar í Lífeyrissjóði starfsmanna Kópavogsbæjar er þeir hefja störf hjá ofangreindum aðilum hafa á sama hátt rétt á greiðslu iðgjalda til sjóðsins og þeir sem tilgreindir eru í grein 1.2.1.

1.2.4
Þeir sjóðfélagar, sem í júní 1998 greiddu iðgjöld vegna þess að staða eða starfi sjóðfélaga hafði verið lagður niður.

1.2.5
Þeim sjóðfélögum, sem í júní 1998 greiddu iðgjöld til sjóðsins er heimil áframhaldandi aðild að sjóðnum flytjist starfsemi stofnunar til ríkisins eða annars opinbers aðila enda ábyrgist launagreiðandi skuldbindingar vegna lífeyris til sjóðsins í samræmi við samþykktir þessar.

1.3

Óheimilt er að veita móttöku iðgjalda vegna annarra frá 1. júlí 1998 sbr. lög nr. 129 frá 1997.

2.gr. grein Iðgjöld

2.1

Iðgjald til sjóðsins er 12%.

2.2

Sjóðfélagar greiða 4% af föstum launum sínum fyrir dagvinnu, persónuuppbót og orlofsuppbót í iðgjald til sjóðsins. Launagreiðanda ber að halda iðgjöldunum eftir af launum sjóðfélaga og greiða þau sjóðnum innan tveggja vikna frá útborgun launanna.

2.3

Sjóðfélagar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins nema með iðgjöldum sínum. Launagreiðendur greiða 8% af föstum launum fyrir dagvinnu, persónuuppbót og orlofsuppbót, er sjóðfélagi tekur hjá þeim, í iðgjöld til sjóðsins og skal greiða þau sjóðnum samtímis sjóðfélaga.

2.4

Þegar sjóðfélagi hefur öðlast rétt til 87% ellilífeyris falla iðgjaldagreiðslur hans niður.

3.gr. Ábyrgð Kópavogsbæjar á lífeyrisgreiðslum

3.1

Kópavogsbær ábyrgist skuldbindingar sjóðsins.

4.gr. Ellilífeyrir

4.1

Hver sjóðfélagi, sem greitt hefur iðgjald til sjóðsins og er orðinn fullra 65 ára, á rétt á ellilífeyri úr sjóðnum, enda láti hann þá af starfi sínu. Upphæð ellilífeyris er hundraðshluti af þeim föstu launum fyrir dagvinnu, persónuuppbót og orlofsuppbót sem við starfslok fylgja stöðu þeirri, fyrir fullt starf, er sjóðfélaginn gegndi síðast, sbr. þó 10.grein. Hundraðshluti þessi er 2% af launum fyrir hvert réttindaár, sbr. 9.grein. Hundraðshluti þessi skal þó aldrei verða hærri en 87%.

4.2

Eftir að taka lífeyris hefst skulu breytingar á lífeyrisgreiðslum ákveðnar til samræmis við meðalbreytingar sem verða á föstum launum opinberra starfsmanna sbr. þó 11. grein.

4.3

Þegar sjóðfélagi hefur náð því að samanlagður lífaldur og þjónustualdur sé 95 ár, hann orðinn 60 ára og lætur af störfum, á hann rétt á lífeyri úr sjóðnum. Lífeyrisréttur sjóðfélaga, sem notfærir sér þessa reglu, skal vera 2% fyrir hvert réttindaár.

4.4

Hafi sjóðfélagi gegnt hærra launuðu starfi eða störfum í a.m.k. 10 ár fyrr á sjóðfélagatíma sínum, skal miða lífeyrinn við hæst launaða starfið, enda hafi hann gegnt því a.m.k. 10 ár, ella skal miða við það hærra launaða starf, sem hann að viðbættum enn hærra launuðum störfum gegndi í a.m.k. 10 ár.

4.5

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og tekur jafnframt við öðru starfi hjá aðila, sem tryggir starfsfólk sitt í sjóðnum, lægra launuðu en því er hann gegndi áður og skal þá reikna lífeyri eftir því starfinu sem hærra var launað. Sama regla gildir, þegar sjóðfélagi verður af heilsufarsástæðum að láta af stöðu sinni, en tekur við öðru léttara og lægra launuðu starfi, er veitir aðgang að sjóðnum. Þegar svo stendur á, er sjóðfélaga heimilt að kaupa sér réttindi í sjóðnum fyrir þann tíma, sem úr kann að hafa fallið. Stjórn sjóðsins getur krafist vottorðs trúnaðarlæknis sjóðsins til sönnunar því að sjóðfélaginn verði að láta af stöðu sinni vegna heilsubrests.

4.6

Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða ellilífeyrisþegum á aldrinum 65 til 67 ára uppbót á ellilífeyri allt að einstaklingslífeyri almannatrygginga. Það er skilyrði fyrir slíkri uppbót, að sjóðfélaginn sé ekki lengur fullfær um að gegna starfi sínu. Til sönnunar því ber honum að leggja fram umsögn yfirmanns síns um starfshæfnina og vottorð trúnaðarlæknis sjóðsins um heilsufar.

5.gr. Viðbótarlífeyrir vaktavinnufólks

5.1

Vaktavinnufólk, þ.e. þeir sjóðfélagar sem hafa vinnutíma sem hreyfist með reglubundnum hætti, skal fá rétt til sérstaks viðbótarlífeyris (ellilífeyris, örorkulífeyris eða makalífeyris) úr lífeyrissjóðnum, enda sé þeim skylt að greiða iðgjald af vaktaálagsgreiðslum til sjóðsins. Sama gildir um næturverði og það starfsfólk, sem hefur vinnuskyldu eingöngu á næturnar, þ.e. á tímabilinu frá kl. 22.00-09.00 og skal þá álagsgreiðslan vera grundvöllur iðgjalda og lífeyrisréttinda.

5.2

Sjóðfélagi greiði 4% af vaktaálaginu í iðgjöld og launagreiðandi 8%.

5.3

Stjórn sjóðsins ákveður á hverjum tíma hver skuli vera viðmiðunarmánaðarlaun þau sem lífeyririnn ákvarðast af og iðgjaldið er metið eftir. Breyti sjóðsstjórn viðmiðunarmánaðarlaununum, skal hún jafnframt ákveða, hvort og þá hvernig skuli umreikna áunninn lífeyrisrétt fyrri ára.

5.4

Iðgjaldagreiðslur sjóðfélaga af vaktaálagi skulu ár hvert metnar þannig til lífeyrisréttinda, að reiknað sé hvað iðgjaldagreiðslur ársins samsvara margra mánaða iðgjaldagreiðslu af viðmiðunarlaunum. Fyrir jafngildi hverra 12 mánaða iðgjaldagreiðslu ávinnst réttur til elli- og örorkulífeyris sem nemur 2% af viðmiðunarlaunum og réttur til makalífeyris sem nemur 1% af viðmiðunarlaunum.

6.gr. Örorkulífeyrir

6.1

Hver sjóðfélagi, sem greitt hefur iðgjöld til sjóðsins, á rétt á örorkulífeyri, ef hann verður fyrir orkutapi er trúnaðarlæknir sjóðsins metur 10% eða meira. Örorkumat þetta skal aðallega miðað við vanhæfni sjóðfélaga til að gegna starfi því, er hann hefur gegnt og aðild hans að sjóðnum er tengd. Þrátt fyrir örorku á enginn rétt á örorkulífeyri meðan hann heldur fullum föstum launum fyrir starf það er hann gegndi eða fær jafnhá laun fyrir annað starf sem veitir lífeyrissjóðsréttindi og aldrei skal örorkulífeyrir vera hærri en sem nemur þeim tekjumissi, sem sjóðfélaginn hefur sannanlega orðið fyrir sökum örorkunnar.

6.2

Hámark örorkulífeyris miðast við áunninn lífeyrisrétt samkvæmt 4.grein. Hafi sjóðfélaginn greitt iðgjöld til sjóðsins undanfarin þrjú almanaksár og a.m.k. 6 mánuði á undanfarandi 12 mánuðum, miðast hámark örorkulífeyris þó við áunninn lífeyrisrétt samkvæmt 4.grein, að viðbættum einstaklingslífeyri almannatrygginga. Ef rekja má aðalorsök örorkunnar til starfs í þágu stöðu þeirrar, sem öryrkinn gegndi, skal þó reikna áunninn lífeyrisrétt eins og sjóðfélaginn hefði gegnt stöðu sinni til 65 ára aldurs og skulu þá áunnin lífeyrisréttindi reiknast af launum í því starfi, sem sjóðfélaginn gegndi síðast, eins og þau eru á hverjum tíma. Þó skulu gilda sömu frávik og í 4.grein.

6.3

Sé örorka sjóðfélagans á milli 10% og 50%, er örorkulífeyrir hans sami hundraðshluti af hámarksörorkulífeyri og örorkan er metin. Sé örorka metin 50% til 75% er örorkulífeyririnn 50% af hámarkinu að viðbættum 2% af því fyrir hvert 1% sem örorkan er metin umfram 50%. Sé örorkan metin 75% eða meiri, greiðist hámarksörorkulífeyrir að frádregnum örorkulífeyri almannatrygginga. Þegar öryrki, sem metinn er undir 75%, nær 65 ára aldri fær hann greiddan ellilífeyri samkvæmt ákvæðum 4. greinar. Frá sama tíma fellur niður örorkulífeyrir hans. Þó skal hann halda til 67 ára aldurs þeim hluta hans sem miðaður er við lífeyri almannatrygginga.

6.4

Skylt er öryrkja sem sækir um örorkulífeyri úr sjóðnum eða nýtur hans, að láta stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt, sem nauðsynlegar eru til að dæma um rétt hans til örorkulífeyris.

6.5

Stjórn sjóðsins er heimilt að lækka eða fella niður örorkulífeyri þeirra öryrkja, sem fá starfsorku sína aftur að nokkru eða öllu leyti. Sömuleiðis ber stjórn sjóðsins að hækka örorkulífeyrinn, ef örorkan eykst til muna og án sjálfskaparvíta frá því sem hún var metin við fyrri ákvarðanir, enda hafi öryrkinn á þeim tíma sem örorkan jókst, ekki verið í þjónustu annarra en þeirra aðila sem tryggja starfsfólk sitt í sjóðnum.

7. gr. Makalífeyrir

7.1

Nú andast sjóðfélagi og lætur eftir sig maka á lífi og á þá hinn eftirlifandi maki rétt til lífeyris úr sjóðnum, enda hafi hjónabandinu eigi verið slitið að lögum, áður en sjóðfélaginn lést.

7.2

Upphæð makalífeyris er hundraðshluti af launum, sem eru til viðmiðunar ellilífeyris sjóðfélagans skv. 11.grein. Maki sjóðfélaga hefur sömu heimildir til breytinga á viðmiðun makalífeyris og sjóðfélaginn sbr. 11.grein. Þó skulu gilda sömu frávik og í 4.grein. Hundraðshluti þessi er 20% að viðbættu 1% fyrir hvert réttindaár, (sjá þó 10. grein) Hundraðshluti þessi skal þó aldrei verða hærri en 63,5%. Hafi sjóðfélagi ekki verið í fullu starfi allan starfstíma sinn, skal miða lífeyri við meðalhundraðshluta starfsins og skal sá hundraðshluti gilda á sama hátt gagnvart 20% hlutfallinu.

7.3

Nú hefur sjóðfélagi gengið í hjónaband eftir að hann var orðinn 60 ára, eða á þeim tíma, er hann naut lífeyris úr sjóðnum, eða hann var lagstur banaleguna og úrskurðar þá stjórn sjóðsins hvort eftirlifandi maki hans skuli njóta lífeyris úr sjóðnum eða eigi.

7.4

Réttur til lífeyris samkvæmt þessari grein fellur niður, ef hinn eftirlifandi maki gengur í hjónaband að nýju, en kemur aftur í gildi sé hinu síðara hjónabandi slitið, enda veiti hið síðara hjónaband eigi rétt til lífeyris úr sjóðnum eða öðrum lífeyrissjóði. Veiti síðara hjónabandið einnig rétt til lífeyris má eftirlifandi maki velja um hvort hann tekur lífeyrinn eftir fyrri eða síðari makann. Sama regla gildir, ef hinn eftirlifandi maki býr samvistum með manni eða konu, meðan samvistum er eigi slitið.

7.5

Þegar sjóðfélagi deyr, sem verið hefur tvígiftur og báðir makar eru á lífi, skiptist makalífeyririnn milli þeirra í beinu hlutfalli við þann tíma sem hvor þeirra hefur verið giftur hinum látna sjóðfélaga á þeim tíma er hann ávann sér lífeyrisréttindi og/eða naut lífeyris úr sjóðnum. Ef annar hinna eftirlifandi maka giftist að nýju fellur allur lífeyririnn til hins, en skiptist aftur, sé því hjónabandi slitið, enda veiti síðara hjónabandið ekki rétt til lífeyris úr sjóðnum. Hliðstæð regla gildir séu rétthafar makalífeyris fleiri en tveir.

7.6

Nú lætur sjóðfélagi ekki eftir sig maka, en annar ógiftur aðili hefur sannanlega annast heimili hans um árabil fyrir andlát hans, þó eigi skemur en 5 ár og er þá stjórn sjóðsins heimilt að greiða hlutaðeigandi makalífeyri, svo sem um ekkju eða ekkil væri að ræða. Á sama hátt er sjóðstjórn heimilt að greiða sambýlismanni eða sambýliskonu lífeyri, ef sjóðfélagi lætur eftir sig barn innan 18 ára aldurs, sem hann hefur átt með hinu eftirlifandi. Einnig er sjóðstjórn heimilt að greiða sambýliskonu eða sambýlismanni lífeyri í 24 mánuði, þótt ekki sé fullnægt skilyrðum 1. málsliðar um sambúðartíma, eða ef sambúðaraðili er 50% öryrki eða meira.

8.gr Barnalífeyrir

8.1

Börn eða kjörbörn, sem sjóðfélagi lætur eftir sig, er hann andast og yngri eru en 18 ára, skulu fá árlegan lífeyri úr sjóðnum þar til þau eru fullra 18 ára að aldri, enda hafi hinn látni séð um framfærslu þeirra að nokkru eða öllu leyti.

8.2

Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er samanlagður lífeyrir þess frá almannatryggingum og úr þessum sjóði 50% hærri en barnalífeyrir almannatrygginga. Að öðrum kosti er hinn samanlagði lífeyrir tvöfaldur barnalífeyrir almannatrygginga, en þó skal lífeyrir úr sjóðnum aldrei vera lægri en verða myndi, ef foreldri eða kjörforeldri sæi um framfærslu barnsins.

8.3

Sama rétt öðlast börn og kjörbörn þeirra sjóðfélaga, er njóta elli- eða örorkulífeyris úr sjóðnum, þó svo að barnalífeyrir til barna eða kjörbarna örorkulífeyrisþega skuli vera jafnmargir hundraðshlutar af fullum barnalífeyri og örorkulífeyrir hans er margir hundraðshlutar af hámarksörorkulífeyri.

8.4

Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóta sama réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan.

9. gr. Réttindatími sjóðfélaga

9.1

9.1.1
Sá tími, er sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins er svarar fullu starfi.

9.1.2
Réttindatíma hvers sjóðfélaga skal reikna út árlega.

10.gr. Geymd réttindi.

10.1

Nú lætur sjóðfélagi í lifanda lífi og af öðrum ástæðum en elli eða örorku af stöðu þeirri, er veitti honum aðgang að sjóðnum og telst hann þá áfram sjóðfélagi í 6 mánuði eftir að launagreiðslur falla niður, enda hafi iðgjöld ekki verið endurgreidd á því tímabili, sbr. 12.grein.

10.2

Þegar sjóðfélagi telst farinn úr sjóðnum samkvæmt 10.1, en iðgjöld hans standa inni, fellur niður réttur til barnalífeyris, en réttur til elli-, örorku- og makalífeyris geymist og miðast við áunninn lífeyrisrétt, þó með þeirri breytingu, að makalífeyrir reiknast aðeins 1% af launum fyrir hvert réttindaár, allt að 43,5% sbr. grein 7.2. Hafi hlutaðeigandi verið sjóðfélagi í þrjú ár eða lengur vegna starfs í þjónustu launagreiðanda, sem aðild á að sjóðnum, miðast elli-, örorku- og makalífeyrir við laun eins og þau eru á hverjum tíma. Ella miðast lífeyririnn við laun þau, er sjóðfélaginn hafði, þegar hann lét af stöðu þeirri, er veitti aðgang að sjóðnum, en tekur sömu breytingum og lífeyrir annarra eftir að taka lífeyris hefst.

10.3

Hefji sjóðfélagi ekki töku lífeyris í beinu framhaldi af því að hann lætur af starfi, sem veitti honum aðild að sjóðnum skal upphæð ellilífeyris ákveðinn þannig að miða skal við þau laun sem iðgjöld voru síðast greidd af til sjóðsins með breytingum í samræmi við meðalbreytingar, sem urðu á föstum launum opinberra starfsmanna fyrir dagvinnu frá því og þar til taka lífeyris hefst sbr. 4. grein og 11. grein. Hafi hann látið af störfum fyrir 30. júní 2004, skal þó miðað við þau laun, sem því starfi fylgdu 30. júní 2004, en eftir það samkvæmt framangreindri reglu.

11. gr. Meðaltalsregla eða eftirmannsregla.

11.1

Eftirlaun, makalífeyrir eða örorkulífeyrir skal breytast í samræmi við meðalbreytingar dagvinnulauna hjá opinberum starfsmönnum samkvæmt launavísitölu Hagstofu Íslands (vísitala = 100 í desember 1996).

11.2

Þrátt fyrir ákvæði 11.1 geta þeir, sem njóta lífeyris frá sjóðnum við gildistöku samþykkta þessara, eða hefja töku lífeyris í beinu framhaldi af starfi sem greitt er af til sjóðsins til þess tíma, eftir gildistöku samþykkta þessara, ákveðið að í stað breytinga skv. 11.1 fylgi lífeyririnn breytingum á þeim launum, sem á hverjum tíma eru greidd fyrir starf sem þeir gegndu síðast, eða upphaflegur lífeyrir þeirra var miðaður við. Val lífeyrisþega við upphaf töku lífeyris samkvæmt þessu ákvæði nær einnig til makalífeyrisréttar. Sama rétt á vali samkvæmt þessari grein eiga þeir sem voru sjóðfélagar við verkaskiptalög milli ríkis og sveitarfélaga 1989 og 1990 samkvæmt lögum nr. 87/1989 og 75/1990 um breytingar á lögum nr. 59/1983 og hefja töku lífeyris í beinu framhaldi af starfi því sem þeir greiddu af til sjóðsins til 31. janúar 1991.

11.3

Lífeyrisþegi sem hefur töku lífeyris eftir gildistöku samþykkta þessara og á rétt á vali samkvæmt 11.2 skal eigi síðar en þremur mánuðum eftir að taka lífeyris hefst, tilkynna sjóðnum hvort um lífeyrir hans skuli fara eftir 11.1 eða 11.2. Berist ekki tilkynning eða ef sjóðfélagi velur 11.1 er það val bindandi upp frá því.

11.4

Þeir sjóðfélagar sem valið hafa að lífeyrir fari eftir 11.2 eiga þess kost að velja síðar að farið verði eftir ákvæðum 11.1 og er það bindandi upp frá því. Sú breyting kemur til framkvæmda einum mánuði eftir að hennar var óskað með skriflegum hætti og lífeyrissjóðurinn hefur staðfest móttöku umsóknar um breytingu. Breytingar samkvæmt 11.1 skulu þá miðaðar við lífeyri sjóðfélagans eins og hann var í mánuðinum á undan breytingunni, eins og hann var þá ákveðinn skv. 11.2

11.5

Þeir sjóðfélagar sem njóta lífeyris við gildistöku samþykkta þessara skulu fyrir 1. janúar 2005 ákveða hvort lífeyrir þeirra skuli miðast við 11.1 eða 11.2 og er það val bindandi upp frá því.

11.6

Sé starf sem verið hefur til viðmiðunar fyrir breytingar á lífeyri samkvæmt 11.2 lagt niður skulu breytingar á lífeyri þeirra sem haft hafa viðmiðun við það, upp frá því fara eftir 11.1.

12. gr. Flutningur milli sjóða

12.1

Nú flyst sjóðfélagi í starf, sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum og má þá endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóðinn hans vegna. Það er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á lífeyrisréttindum fyrir viðkomandi mann í þeim sjóði, er hann flyst til. Þó má aldrei endurgreiða hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er svari til þess starfstíma, sem sjóðfélaginn hafði öðlast. Eftir að endurgreiðsla hefur farið fram er viðkomandi ekki lengur félagi í sjóðnum.

13. gr. Greiðsla lífeyris

13.1

Lífeyrir greiðist mánaðarlega eftir á, í fyrsta sinn fyrir næsta mánuð eftir þann mánuð þegar lífeyrisréttur myndaðist og í síðasta sinn fyrir þann mánuð þegar réttur til lífeyris fellur úr gildi. Sjóðfélagi, sem hefur töku lífeyris í beinu framhaldi af starfslokum og hefur fengið fyrirfram greidd laun skal þó fá lífeyri greiddan fyrirfram.