Fara í efni

Reglur um hæfi lykilstarfsmanna

Reglur um hæfi lykilstarfsmanna á pdf formi


Markmið og stefna

Verklagsreglur þessar eru m.a. settar í samræmi við leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010 og varða hæfi lykilstarfsmanna sjóðsins. Markmið þessara verklagsreglna er að viðhalda trausti sjóðsfélaga og annarra hagaðila, efla trúverðugleika sjóðsins og draga úr rekstrar- og orðsporsáhættu í rekstri sjóðsins vegna starfa lykilstarfsmanna.

1. gr. Skilgreining

Lykilstarfsmaður er einstaklingur í stjórnunarstarfi, annar en framkvæmdastjóri, sem hefur umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu lífeyrissjóðsins.

Stjórn sjóðsins hefur metið að eftirtalin störf teljast til lykilstarfa:

 • Sviðstjóri áhættustýringar
 • Sviðstjóri eignastýringar
 • Sviðstjóri fjármálasviðs
 • Sviðstjóri réttindasviðs

2. gr. Almenn hæfisskilyrði lykilstarfsmanna

Lykilstarfsmaður skal að uppfylla eftirfarandi hæfisskilyrði:

 1. Að vera lögráða
 2. Að vera búsettur hér á landi
 3. Að hafa ekki verið úrskurðaður gjaldþrota á síðustu fimm árum
 4. Að vera fjárhagslega sjálfstæður
 5. Að hafa óflekkað mannorð
 6. Að hafa ekki hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum, lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrotaskipti o.fl., eða ákvæðum laga er varða opinber gjöld, svo og sérlögum um aðila sem lúta opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi.
 7. Að búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu til að geta gegnt stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt.
 8. Að taka ekki þátt í atvinnurekstri, nema að fengnu leyfi stjórnar. Eignarhlutur í fyrirtæki telst þátttaka í atvinnurekstri, nema um sé að ræða óverulegan hlut sem ekki veitir bein áhrif á stjórn þess. Slík þátttaka í atvinnurekstri má þó ekki vera til þess fallin að valda hagsmunaárekstrum eða skaða orðspor lífeyrissjóðsins.
 9. Að gegna ekki öðrum launuðum störfum, nema að fengnu leyfi stjórnar. Slík störf mega ekki vera til þess fallin að valda hagsmunaárekstrum eða skaða orðspor lífeyrissjóðsins.

Lykilstarfsmaður má ekki taka þátt í meðferð máls, eða undirbúningi eða úrlausn þess, ef hann á sjálfur sérstakra og verulegra hagsmuna að gæta, venslamenn hans eða félag í einkaeigu þar sem hann á hagsmuna að gæta.

Ef lykilstarfsmaður sinnir eignastýringu skal hann vera hæfur til þess á grundvelli menntunar sinnar og starfsreynslu og skal hafa staðist próf í verðbréfaviðskiptum.

3. gr. Framkvæmd hæfismats

Framkvæmdastjóri framkvæmir mat á hæfi þeirra einstaklinga sem teljast til lykilstarfsmanna og getur ákveðið með samþykki stjórnar að fela utanaðkomandi aðila að framkvæma hæfismat.

Við framkvæmd hæfismats skal staðreyna hvort almennum hæfisskilyrðum, sbr. 2. gr., sé fullnægt en einnig skal framkvæma hæfismat sem felur í sér eftirfarandi:

 • Að meta þekkingu lykilstarfsmanns á þeim lögum, reglugerðum og reglum sem um starfsemi lífeyrissjóða gilda og þeim sérlögum sem gilda um starfssvið lykilstarfsmanns.
 • Að kanna hvort að lykilstarfsmaður kunni skil á þeim grundvallaratriðum í starfsemi lífeyrissjóðsins sem varða starfskyldur hans.

Stjórn sjóðsins staðfestir hvaða efnisatriði eigi að leggja til grundvallar við þekkingarhluta. Verði lykilstarfsmaður fluttur til í starfi skal framkvæma nýtt hæfismat innan þriggja mánaða teljist störfin ekki sambærileg og starfsmaður telst áfram vera í stöðu lykilstarfsmanns.

Meta skal hvort lykilstarfsmaður, sem ætlunin er að ráða til starfa fullnægi almennum hæfisskilyrðum, sbr. 2. gr., áður en gengið er frá ráðningu hans. Þekkingarhluti matsins skal fara fram eigi síðar en þremur mánuðum eftir að hann tekur við starfi.

Lykilstarfsmanni sem stenst ekki þekkingarhluta hæfismatsins gefst kostur á að taka þann hluta upp aftur innan þriggja mánaða.

Uppfylli lykilstarfsmaður ekki hæfisskilyrðin, eða leiki af öðrum ástæðum vafi á að æskilegt sé að hann gegni lykilstarfi, skal stjórn lífeyrissjóðsins, að fengnu áliti framkvæmdastjóra, meta hvort viðkomandi lykilstarfsmaður eigi að gegna lykilstarfi í þágu lífeyrissjóðsins.

4. gr. Upplýsinga- og tilkynningarskylda lykilstarfsmanns

Lykilstarfsmanni ber að gefa réttar upplýsingar um þau atriði sem kanna þarf við framkvæmd hæfismats. Lykilstarfsmaður skal upplýsa framkvæmdastjóra tafarlaust um hverjar þær breytingar sem verða á högum hans, sem kynnu að leiða til endurskoðunar á hæfismati.

Lykilstarfsmanni er skylt að tilkynna framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins ef sú staða kemur upp að hann fái réttarstöðu grunaðs manns í sakamáli sem varðar atvinnurekstur eða starfsemi á fjármálamarkaði. Fái lykilstarfsmaður slíka stöðu skal stjórn lífeyrissjóðsins, að fengnu áliti framkvæmdastjóra, meta hvort viðkomandi lykilstarfsmaður eigi að víkja tímabundið úr stöðu sinni á meðan rannsókn stendur yfir.

Við mat á hæfi lykilstarfsmanns áskilur sjóðurinn sér rétt til að kalla eftir öllum þeim gögnum sem hann telur nauðsynlegt, þ.m.t. sakavottorði og veðbókarvottorði. Gæta skal öryggis og trúnaðar við varðveislu slíkra gagna.

5. gr. Upplýsingar um lykilstarfsmenn

Sjóðurinn heldur skrá yfir lykilstarfsmenn sína, þar sem fram kemur hverjir teljist til lykilstarfsmanna lífeyrissjóðsins.

6. gr. Viðurlög

Gefi lykilstarfsmaður rangar eða villandi upplýsingar í tengslum við hæfismat sem gert er á grundvelli þessara verklagsreglna, getur það varðað áminningu og/eða uppsögn.

7. gr. Birting

Verklagsreglur þessar skal birta á heimasíðu lífeyrissjóðsins.

Samþykkt á stjórnarfundi þann 1. apríl 2019.