Fara í efni

V deild

bokasafn

Aðild að V deild

V deild er opin öllum og veitir sambærileg réttindi og lífeyrissjóðir í almenna lífeyrissjóðakerfinu. Ef þú villt sækja um að vera í V deild skal tilkynna aðild til vinnuveitanda og að iðgjöld skuli greidd í V deild Brúar Lífeyrissjóðs. Einnig er hægt að velja að ráðstafa hluta iðgjalds í séreignarsparnað og þá þarf að skila inn umsókn á umsóknarvef Brúar.

Sjáðu uppsöfnuð réttindi í Lífeyrisgáttinni

Nánari upplýsingar um starfslok

Iðgjöld

Lámarksiðgjald er 15,5%. Vinnuveitandi greiðir 11,5% og sjóðfélagi greiðir 4%.

Samkvæmt lögum er launafólki skylt að eiga aðild að lífeyrissjóði. Iðgjöld skal greiða af mánaðarlegum tekjum launafólks. Lágmarks iðgjald samkvæmt lögum er breytilegt, en það er nú alls 15,5%. Iðgjald sem er umfram 12% getur þú ráðstafað inn á séreignar-sparnað.

Hvernig skipti ég úr A deild yfir í V deild?

Ef þú ert nú þegar með aðild að A deild getur þú valið að færa þig yfir í V deild. Það er þó ekki í boði að fara úr V deild yfir í A deild. Ef þú villt sækja um að færa þig yfir í V deild skal tilkynna aðild til vinnuveitenda og skila inn umsókn á umsóknarvef Brúar.

Sækja um aðild að V-deild og skiptingu iðgjalds

Hvernig skipti ég úr A deild yfir í V deild?

 

 

Réttindi

Með greiðslu iðgjalda afla sjóðfélagar sér réttinda til eftirlauna, makalífeyris, barnalífeyris og örorkulífeyris. V deildin er aldurstengd og tryggingafræðilega rétt þannig að hún tekur mið af ávöxtunartíma iðgjalds svo að sjóðfélagi nýtur tímans sem iðgjaldið er ávaxtað. Því yngri sem sjóðfélagi byrjar í deildinni því hærri verða réttindi hans.

Skoða uppsöfnuð réttindi í Lífeyrisgáttinni

Sjá lífeyrisréttindi mín hjá Brú lífeyrissjóði

Nánari upplýsingar um starfslok

Nánari upplýsingar um breytingar 1. janúar 2024

Eftirlaun

 • Þú hefur val um að fara á eftirlaun milli 60 ára og 80 ára aldurs.
 • Þú þarft ekki að vera hætt/ur störfum þegar taka eftirlauna hefst.
 • Fjárhæð eftirlauna reiknast út frá áunnum réttindum og fylgir neysluverðsvísitölu.
 • Eftirlaun greiðast ævilangt og eru útborguð mánaðarlega.
 • Réttindi eru háð iðgjaldi, aldri og ávöxtun.
 • Hefji sjóðfélagi lífeyristöku síðar hækkar lífeyrinn fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði sem töku lífeyris er frestað.
 • Hefji sjóðfélagi lífeyristöku fyrr lækkar lífeyrinn fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði sem töku lífeyris er flýtt.

 Makalífeyrir

Falli virkur sjóðfélagi frá fær maki hans borgaðan lífeyri sem nemur helming af framreiknuðum lífeyri í tvö ár. Skilyrði er að sjóðfélagi hafi verið virkur fyrir andlát eða hafi notið lífeyrisgreiðslna úr sjóðnum.

Falli sjóðfélagi frá sem hefur áunnið sér réttindi fær maki makalífeyri miðað við helming áunninna réttinda. 

 • Réttur maka er þannig 50% af lífeyrisréttindum sjóðfélaga.
 • Hafi maki barn yngra en 18 ára á framfæri sínu helst 50% makaréttur fram að 18 ára aldri yngsta barns.
 • Sé maki meira en 50% öryrki og yngri en 67 ára við fráfall sjóðfélaga helst 50% makaréttur meðan sú örorka varir.

 Barnalífeyrir

Börn virkra sjóðfélaga fá greiddan barnalífeyri til 18 ára aldurs við fráfall eða örorku sjóðfélaga. Um er að ræða ákveðna krónutölu sem breytist eftir vísitölu neysluverðs. Barnalífeyrir vegna andláts eða örorku sjóðfélaga var að meðaltali 25.304 kr. uppreiknað m.v. vísitölur ársins 2023. 

 • Barnalífeyrir greiddur vegna andláts eða örorku.
 • Greitt þar til barn verður 18 ára
 • 25.304 kr. vegna andláts (mv. VNV 2023)
 • 25.304 kr. vegna örorku (mv. VNV 2023)

 Örorkulífeyrir

Þeir sem hafa greitt í lífeyrissjóð að lágmarki 24 mánuði fyrir orkutap og hafa verið metnir af lækni til meira en 50% örorku og verða fyrir tekjuskerðingu geta átt rétt á örorkulífeyri.

Örorkulífeyrir er framreiknaður til 65 ára aldurs að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (miðað er við þau réttindi sem sjóðfélagi hefði átt hefði hann greitt iðgjöld á sömu forsendum til eftirlaunaaldurs).

Örorkulífeyrir fer eftir mati á örorkuprósentu, tekjutapi og réttindasöfnun.

Örorka miðast við vanhæfni til að gegna starfi sem sjóðfélagi vann þegar hann var metinn til örorku í 3 ár. Eftir þann tíma er örorka hans endurmetin miðað við hæfni til að gegna almennum störfum.

Ítarlegt og undirritað læknisvottorð (Læknisvottorð v/umsóknar um örorkubætur) þarf að fylgja umsókninni, má ekki vera eldra en þriggja mánaða.

 • Miðað við a.m.k. 50% örorkumat
 • Raunveruleg tekjuskerðing
 • Framreiknað til 65 ára aldurs að ákveðnum skilyrðum uppfylltum

 

Hvað er séreignarsparnaður?


Séreignarsparnaður verður til þegar þú safnar upp ákveðinni peningafjárhæð í stað þess að safna lífeyrisréttindum sem eru sameiginlega tryggð. Brú lífeyrissjóður býður ekki upp á séreignarsparnað en sjóðfélagar í V deild geta valið að skipta iðgjaldi .

Skipting iðgjalds

Skipting iðgjalds er valkostur í V deild. Þegar þú borgar iðgjöld getur þú ákveðið að ráðstafa hluta skylduiðgjalds í séreignarsparnað hjá séreignarsjóði. Af 15,5% iðgjaldi getur þú ráðstafað 3,5% í séreign. Til þess að nýta þér skiptingu iðgjalds þarft þú að fylla út umsókn á umsóknarvef sjóðsins. Þú þarft einnig að vera með samning við séreignarsjóð.

Sækja um aðild að V deild og skiptingu iðgjalds

Viðbótarlífeyrissparnaður

Viðbótarlífeyrissparnaður, einnig kallaður séreignarsparnaður, er frjáls viðbótarsparnaður launþega með þáttöku launagreiðenda. Sparnaðurinn verður til þegar þú gerir samning við lífeyrissjóð eða annan vörsluaðila. Viðbótarlífeyrissparnaður veitir þér tryggingavernd umfram þá lágmarkstryggingavernd sem þú greiðir með iðgjöldum þínum. Þú getur valið um að borga 2-4% með 2% mótframlagi launagreiðenda og þannig stóraukið erfanlega séreign þína, samtals um allt að 9,5% af launum. Brú Lífeyrissjóður býður ekki upp á séreignarsparnað en hægt er að sækja um viðbótalífeyrissparnað hjá séreignarsjóði.

Meira um viðbótarlífeyrissparnað á Lífeyrismál.is

 

 

 

Ávöxtun eigna hefur áhrif á réttindi

Markmið V deildar Brúar lífeyrissjóðs er að iðgjöld til framtíðar standi undir áunnum lífeyrisréttindum. Sjóðnum ber að lækka réttindi ef eignir duga ekki fyrir skuldbindingum, eins njóta sjóðfélagar góðs af ef ávöxtun eigna er góð. Samþykktum V deildar má breyta í samræmi við tillögu tryggingastærðfræðings Brúar lífeyrissjóðs vegna vaxandi áhrifa hækkunar lífaldurs og aukinnar örorku á afkomu sjóðsins. 

Sjá fjárfestingastefnu Brúar Lífeyrissjóðs