Fara í efni
bokasafn

V deild


Aðild að V deild

V deild er opin öllum og veitir sambærileg réttindi og lífeyrissjóðir í almenna lífeyrissjóðakerfinu. Ef þú villt sækja um að vera í V deild skal tilkynna aðild til vinnuveitanda og að iðgjöld skuli greidd í V deild Brúar Lífeyrissjóðs. Einnig er hægt að velja að ráðstafa hluta iðgjalds í séreignarsparnað og þá þarf að skila inn umsókn á umsóknarvef Brúar.

Ef þú ert nú þegar með aðild að A deild getur þú valið að færa þig yfir í V deild. Það er þó ekki í boði að fara úr V deild yfir í A deild. Ef þú villt sækja um að færa þig yfir í V deild skal tilkynna aðild til vinnuveitenda og skila inn umsókn á umsóknarvef Brúar.

> Sækja um aðild að V-deild og skiptingu iðgjalds

> Hvernig skipti ég úr A deild yfir í V deild?


Réttindi

Með greiðslu iðgjalda afla sjóðfélagar sér réttinda til eftirlauna, makalífeyris, barnalífeyris og örorkulífeyris. V deildin er aldurstengd og tryggingafræðilega rétt þannig að hún tekur mið af ávöxtunartíma iðgjalds svo að sjóðfélagi nýtur tímans sem iðgjaldið er ávaxtað. Því yngri sem sjóðfélagi byrjar í deildinni því hærri verða réttindi hans.

> Skoða uppsöfnuð réttindi í Lífeyrisgáttinni

> Sjóðfélagavefur Brúar Lífeyrissjóðs

> Nánari upplýsingar um starfslok

Eftirlaun

Réttindi eru háð iðgjaldi, aldri og ávöxtun. Fullur ellilífeyrisréttur miðast við 67 ára aldur.

Sjóðfélagi hefur val um að hefja töku ellilífeyris milli 60-80 ára.

Hefji sjóðfélagi töku lífeyris fyrr, lækkar mánaðarleg upphæð áætlaðs lífeyris miðað við 67 ára aldur um 0,35 - 0,60% á mánuði.

Hefji sjóðfélagi töku lífeyris síðar, hækkar mánaðarleg upphæð áætlaðs lífeyris miðað við 67 ára aldur, um 0,60 - 3,10%.

Sjóðfélagar sem greiddu iðgjöld í V deild fyrir breytingar 1. júní 2017:

Réttindi sem aflað var fyrir breytingar eru miðuð við 65 ára lífeyristökualdur. Lífeyrisréttindi sem áunnin voru fyrir breytingarnar hækka um 0,56 - 3,55% fyrir hvern mánuð sem töku lífeyris er frestað fram yfir 65 ára aldurinn en þó ekki lengur en til 80 ára aldurs. Á sama hátt lækkar lífeyrisrétturinn miðað við 65 ára markið um 0,45 - 0,65% fyrir hvern mánuð sem töku lífeyris er flýtt.

Réttindi sem aflað er eftir breytingarnar eru miðuð við 67 ára almennan lífeyristökualdur. Lífeyrisréttindi sem áunnin eru eftir breytingarnar hækka um 0,60 - 3,10% fyrir hvern mánuð sem töku lífeyris er frestað fram yfir 67 ára aldurinn en þó ekki lengur en til 70 ára aldurs. Á sama hátt lækkar lífeyrisrétturinn miðað við 67 ára markið um 0,35-0,60% fyrir hvern mánuð sem töku lífeyris er flýtt. Sjá samþykktir.

Í stuttu máli:

 • Full eftirlaun miðast við 67 ára aldur
 • Hægt að hefja töku lífeyris frá 60-80 ára
 • Lækkar ef lífeyristaka hefst fyrir 67 ára
 • Hækkar ef lífeyristaka hefst eftir 67 ára

 Makalífeyrir

Falli sjóðfélagi frá fær maki hans borgaðan lífeyri sem nemur helming af framreiknuðum lífeyri í tvö ár, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.

Skilyrði að sjóðfélagi sé virkur sjóðfélagi fyrir andlát eða hafi áunnið sér ákveðin réttindi.

Fullur réttur maka er þannig 50% af lífeyrisréttindum sjóðfélaga – framreiknað (miðað er við þau réttindi sem sjóðfélagi hefði átt hefði hann greitt iðgjöld á sömu forsendum til 65 ára aldurs).

Hafi maki barn yngra en 18 ára á framfæri sínu, helst fullur makaréttur fram að 18 ára aldri yngsta barns. Sé maki meira en 50% öryrki og yngri en 67 ára við fráfall sjóðfélaga, helst fullur makaréttur meðan sú örorka varir.

Í stuttu máli:

 • Fullur réttur er 50% af lífeyrisréttindum sjóðfélaga – framreiknað.
 • Fullur réttur í 24 mánuði
 • Fullur réttur ef barn er yngra en 18 ára
 • Fullur réttur ef maki er meira en 50% öryrki og yngri en 67 ára við fráfall sjóðfélaga

 Barnalífeyrir

Börn sjóðfélaga fá greiddan barnalífeyri til 18 ára aldurs við fráfall eða örorku sjóðfélaga. Um er að ræða ákveðna krónutölu sem breytist eftir vísitölu neysluverðs. Barnalífeyrir vegna andláts sjóðfélaga er 19.310 kr. uppreiknað m.v. vísitölu desember 2017.

Í stuttu máli:

 • Greitt þar til barn verður 18 ára
 • 19.310 kr vegna andláts mv. VNV

 Örorkulífeyrir

Þeir sem hafa greitt til sjóðsins að lágmarki 24 mánuði fyrir orkutap og hafa verið metnir af lækni til meira en 50% örorku og upplifa raunverulega tekjuskerðingu geta átt rétt á örorkulífeyri.

Örorkulífeyrir er framreiknaður til 65 ára aldurs að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (miðað er við þau réttindi sem sjóðfélagi hefði átt hefði hann greitt iðgjöld á sömu forsendum til þess tíma).

Örorkulífeyrir fer eftir mati á örorkuprósentu (dæmi: 50% örorka veitir 50% réttindi).

Örorka miðast við vanhæfni til að gegna starfi sem sjóðfélagi vann þegar hann var metinn til örorku í 3 ár. Eftir þann tíma er örorka hans endurmetin miðað við hæfni til að gegna almennum störfum.

Sótt er um örorkulífeyri rafræn hér. Ítarlegt læknisvottorð (Læknisvottorð v/umsóknar um örorkubætur) þarf að fylgja umsókninni, má ekki vera eldra en þriggja mánaða.

 

Í stuttu máli:

 • Miðað við a.m.k. 50% örorkumat
 • Raunveruleg tekjuskerðing
 • Framreiknað til 65 ára aldurs að ákveðnum skilyrðum uppfylltum
 • Vanhæfni til að gegna starfi sínu í 3 ár
 • Endurmetið eftir 3 ár og miðað við hæfni til að gegna almennum störfum

Lífeyrisgjöld

 • Iðgjald sjóðfélaga er 4%.
 • Lágmarksiðgjald vinnuveitanda er 11,5%.
 • Heildariðgjald er því að lágmarki  15,5%.
 • Iðgjald sem er umfram 12% getur þú ráðstafað inn á séreignarsparnað. Af 15,5% iðgjaldi getur þú til dæmis ráðstafað 3,5% í séreignarsparnað hjá séreignarsjóði.

Hvað er séreignarsparnaður?

Séreignarsparnaður verður til þegar þú safnar upp ákveðinni peningaupphæð í stað þess að safna lífeyrisréttindum sem eru sameiginlega tryggð. Brú lífeyrissjóður býður ekki upp á séreignarsparnað en sjóðfélagar í V deild geta valið að skipta iðgjaldi . Einnig geta sjóðfélagar sótt um viðbótarlífeyrissparnað hjá séreignarsjóði. Bæði valmöguleikar krefjast þess að þú gerir samning við séreignarsjóð.

Skipting iðgjalds er valkostur í V deild. Þegar þú borgar iðgjöld getur þú ákveðið að ráðstafa hluta skylduiðgjalds í séreignarsparnað hjá séreignarsjóði. Af 15,5% iðgjaldi getur þú ráðstafað 3,5% í séreign. Til þess að nýta þér skiptingu iðgjalds þarft þú að fylla út umsókn á umsóknarvef sjóðsins. Þú þarft einnig að vera með samning við séreignarsjóð.

> Sækja um aðild að V deild og skiptingu iðgjalds

Viðbótarlífeyrissparnaður er frjáls viðbótarsparnaður launþega með þáttöku launagreiðenda. Sparnaðurinn verður til þegar þú gerir samning við lífeyrissjóð eða annan vörsluaðila. Viðbótarlífeyrissparnaður veitir þér tryggingavernd umfram þá lágmarkstryggingavernd sem þú greiðir með iðgjöldum þínum. Þú getur valið um að borga 2-4% með 2% mótframlagi launagreiðenda og þannig stóraukið erfanlega séreign þína, samtals um allt að 9,5% af launum. Brú Lífeyrissjóður býður ekki upp á séreignarsparnaðar en hægt er að sækja um viðbótalífeyrissparnað hjá séreignarsjóði.


Góð ávöxtun eigna skilar auknum rétti

Samþykktum V deildar má breyta í samræmi við tillögu tryggingastærðfræðings Brúar lífeyrissjóðs vegna vaxandi áhrifa hækkunar lífaldurs og aukinnar örorku á afkomu sjóðsins. Markmið V deildar Brúar lífeyrissjóðs er að iðgjöld til framtíðar standi undir áunnum lífeyrisréttindum. Sjóðnum ber að skerða réttindi ef eignir duga ekki fyrir skuldbindingum, eins njóta sjóðfélagar góðs af ef ávöxtun eigna er góð.

 

> Sjá fjárfestingastefnu Brúar Lífeyrissjóðs